Ryzyko zawodowe

Ryzyko zawodowe - oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych będących wynikiem zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem pracy oraz ustalenia zasad i środków ochrony przed zidentyfikowanymi zagrożeniami.

Przeprowadzenie Oceny Ryzyka Zawodowego jest podstawowym obowiązkiem Pracodawcy wynikającym z Ustawy Kodeks Pracy

Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, a także informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną na danym stanowisku pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Ocenę ryzyka na stanowisku pracy sporządzamy:

  • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy,
  • przy wprowadzeniu zmian organizacyjno-technologicznych na stanowiskach pracy,
  • w przypadku zdarzenia wypadkowego,
  • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych.

Korzyści dla pracodawcy z prawidłowo przeprowadzonej oceny zagrożenia zawodowego na stanowisku pracy:

  • spełnienie wymagań dotyczących przepisów prawnych,
  • świadomość pracodawcy, jakie występują zagrożenia i czy zastosowane środki profilaktyczne są wystarczające,
  • właściwe zarządzanie poziomem ryzyka,
  • uniknięcie dodatkowych kosztów i strat.

Oszacujemy ryzyko zawodowe i sporządzimy dokumentację. Zalecimy odpowiednie środki profilaktyczne minimalizujące narażenie pracowników na zagrożenia wypadkowe i chorobowe.

Zapewniamy profesjonalne i rzetelne przeprowadzenie Oceny Ryzyka Zawodowego oraz szybkie terminy realizacji.