Pracodawco PRZECZYTAJ !!!

Podstawowe obowiązki pracodawcy w dziedzinie BHP

Kiedy zatrudniłeś pierwszego pracownika i podpisałeś umowę o pracę, stałeś się pracodawcą!!!

Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są zobowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bhp. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Jest on zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

W szczególności pracodawca jest zobowiązany:

  • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
  • zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp,
  • wydawać polecenia usunięcia uchybień oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
  • zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,

Ochrona zdrowia pracowników

Pracodawca jest zobowiązany:

  • oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
  • informować każdego pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną na danym stanowisku pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.
Pracownicy podlegają obowiązkowym badaniom lekarskim: wstępnym, okresowym, kontrolnym.
Pracodawca przed dopuszczeniem do pracy musi zapoznać pracownika z Oceną Ryzyka Zawodowego.

Szkolenia w dziedzinie bhp

Pracodawca zobowiązany jest do:

  • zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie,
  • zaznajamiania pracownika z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanej przez niego pracy,
  • wydawania szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, jeżeli nie posiada on aktualnych szkoleń w zakresie bhp oraz wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności.